Najdete nás na Facebooku

EN

CZ

       

Politika jakosti

Politika jakosti je součástí celkové strategie výrobního družstva IRISA a je jedním z prostředků ke zlepšování výkonnosti družstva. Proto musíme zejména:

  • Posilovat naši posici na náročných trzích, především automobilového průmyslu.

  • Uplatňováním a stálým zlepšováním systému jakosti dosáhnout nejvyššího uspokojení požadavku zákazníka a dodat mu v termínu výrobky, které po celou dobu užití plní jeho potřeby a očekávání.

  • Předcházet chybám a nekvalitní výrobě.

  • Motivovat a zapojovat všechny zaměstnance do řešení úkolů směřujících k naplnění politiky jakosti, průběžnému plnění cílů jakosti a strategických závodu 2.

  • Zajišťovat pro kvalifikovanou činnost pracovníků odpovídající vzdělání a výcvik.

  • Provádět monitorování a analýzy procesů a zpětnou vazbou ovlivnit snižování nákladů, zvyšování výkonnosti procesů a jejich dopady na životní prostředí.

  • Uplatňováním partnerských vztahů s dodavateli, dosáhnout zapojení dodavatelů do systému neustálého zlepšování jakosti výrobků.

  • Zabezpečit potřebné zdroje pro plnění požadavků systému jakosti.

Politika jakosti je závazná pro všechny pracovníky výrobního družstva IRISA, pro závod Lisovna plastů, Rokytnice Vsetín a závod Kartonáž, Luh Vsetín. Za její naplnění jsou odpovědni všichni pracovníci na všech stupních řízení.